alap

ALAPSZABÁLY


Az alapítók elhatározták, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil törvény), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvénynek, megfelelően létrehozzák a Szövetséget.
A Szövetség 2016. július 7-én az alábbi módosított Alapszabályt fogadta el.


I.
A SZÖVETSÉG NEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA, KÉPVISELETE

 1. Név

  Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége
  A Szövetség rövidített neve: CEOSZ
  A Szövetség székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.
  A Szövetség működési területe: Magyarország és külföld, különös tekintettel az Európai Unióra.
 2. A Szövetség jogállása, képviselete

  A Szövetség önálló jogi személy, képviseletére az elnök önállóan jogosult.
 3. A Szövetség honlapja

  A Szövetség honlapja: www.ceosz.huII.
A SZÖVETSÉG CÉLJA, FELADATAI
1.    Az Szövetség célja
    
1.1. A Szövetség célja:
    A Szövetség céljának megfelelően a cukorbeteg tagszervezetek munkájának elősegítése, rendezvények, konferenciák, tanfolyamok szervezése, kapcsolatok létesítése és fenntartása állami és társadalmi szervezetekkel, valamint egészségügyi vagy a betegek érdekképviseletét végző szövetségekkel, egyesületekkel, intézményekkel és magánszemélyekkel;
    A Szövetség segíti és szervezi a betegek képzését, támogatja a cukorbetegek ügyét szolgáló egészségügyi tevékenységeket;
    Érdekképviseletet biztosít a Szövetség tagjai, és a cukorbetegek számára;
    Együttműködik minden olyan magyarországi és külföldi szervezettel, amely a cukorbetegek érdekében tevékenykedik;
    Segíti a cukorbeteg gondozás színvonalának és hatékonyságának növelését, a későbbi szövődmények kialakulásának megelőzését;
    A Szövetség részt vesz a diabétesz megelőzésével kapcsolatos, egészségnevelő felvilágosító tevékenységekben, kampányokban.
    a Szövetség tagjai részére a hátrányos helyzet csökkentése érdekében –gyógyszerek, eszközök, diétás élelmiszerek, készítmények beszerzésének elősegítése, megkönnyítése, esetleg kedvezmények biztosításával;

Az Alapszabályt a Szövetség céljának figyelembe vételével kell értelmezni.

2. A Szövetség feladatai

2.1. A Szövetség alapvető feladatai:
    kapcsolattartás a szövetség tagjaival, a cukorbeteg tagszervezetekkel;
    kapcsolattartás a Cukorbetegeket Gondozó Centrumokkal;
    kapcsolattartás a Magyar Diabetes Társasággal;
    egészségnevelési és felvilágosító munka szervezése, cukorbetegséggel kapcsolatos kiadványok (folyóiratok, oktatási segédanyagok) terjesztésnek elősegítése;
    konferenciák szervezése a tagegyesületek munkájának támogatására;
    érdekképviseletet lát el, véleményt nyilvánít a cukorbetegek ügyét érintő kérdésekben, az illetékes állami és más egészségügyi szervezetek felé saját kezdeményezésre vagy felkérésre;
    a Szövetség honlapot indít, és fenntart, melyben tájékoztat, informál, nevel, valamint lehetőséget biztosít véleménycserére;
    a Szövetség a cukorbetegség kezelésére, gyógyítására irányuló kutatások eredményeit figyelemmel kíséri, s arról tájékoztatja az érintetteket;
    a Szövetség figyelemmel kíséri a tagok egészségi állapotát, összegyűjti, rendszerezi tapasztalataikat, azokat rendszeresen megkonzultálja a diaetológus szakemberekkel;
    a cukorbeteg gondozás hatékonyságának, színvonalának emelése érdekében a Szövetség együttműködik és támogatja a tagjai számára fontos „Diabetológiai szakrendeléseknek” a munkáját;
    a Szövetség elősegíti a tagok – diabeteszesek - naprakész kezelési lehetőségét, az információk eljuttatásával tekintettel, az inzulinnal és a tablettával kezelt cukorbetegekre.
 
2.2. A Szövetség közvetlenül céljai megvalósításával összefüggő gazdasági-vállalkozási tevékenységet jogosult folytatni.

2.3. A Szövetség céljának megvalósításával összefüggésben vagyonával önállóan gazdálkodik, azt használhatja, azonban a gazdálkodása során elért vagyonát nem oszthatja fel és a tagok részére nyereséget nem juttathat.

2.4. A Szövetség bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

2.5. A Szövetség a szövetségi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat.

III.
A TAGSÁGI VISZONY

1. Tagsági jogviszony keletkezése

1.1. A Szövetség tagja lehet egyesület, alapítvány egyéb jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki elfogadja a Szövetség Alapszabályát, valamint fizeti a tagdíjat.

1.2. A Szövetségi tagság az alapításkor a Szövetség nyilvántartásba vételével keletkezik. Az alapítást követően a tag felvételéről – a tag írásbeli felvételi kérelme alapján – a Közgyűlés dönt. A tagokat az Elnök nyilvántartásba veszi, és a rendelkezésre álló adatokat a személyiségi jogokra vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi.

1.3. A Szövetség tagjai jogaikat kizárólag meghatalmazott képviselőik útján gyakorolhatják.

1.4. A Szövetség tagja köteles a Szövetség Alapszabályát, határozatait betartani, tagsági jogviszonyából fakadóan részt vehet a Szövetség munkájában, amellyel elősegítheti a kitűzött célok megvalósítását.

2. Szövetség tagjának jogai és kötelezettsége

2.1. A Szövetség tagjának jogai:
-    részt vehet a Szövetség tevékenységében és rendezvényein, továbbá a Közgyűlés határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat a Szövetség működésével kapcsolatban;
-    választhat és választható a Szövetség szerveibe a Ptk. 3:22.§ bekezdésében illetve a mindenkori jogszabályokban foglalt összeférhetetlenségi és kizáró okok figyelembe vételével;
-    szavazati joggal rendelkezik a Közgyűlésen;
-    a tag ajánlásokat tehet a Szövetséget érintő kérdések megtárgyalására;
-    felvilágosítást kérhet a Szövetség tevékenységéről, amelyre a Szövetség 30 napon belül köteles választ adni;
-    indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira;
-    betekinthet a Szövetség nyilvántartásába;
-    igénybe veheti a Szövetség szolgáltatásait.

2.2. A Szövetség tagjának kötelezettségei:
-    az Alapszabály rendelkezéseinek betartása;
-    nem veszélyeztetheti az Szövetség céljának megvalósítását;
-    a tagok a Szövetségbe történő belépést követően haladéktalanul kötelesek ez Elnökség részére megküldeni elektronikus és nyomtatott formában 2 tanúval ellátva taglistájukat (név, cím, telefon, email cím feltüntetésével);
-    a tagok kötelesek minden év januárjáig aktualizálni a taglistájukat és megküldeni a fentiek szerinti formában és tartalommal az Elnökség részére;
-    kötelesek eleget tenni az Alapszabályban meghatározott kötelességeinek;
-    tagdíj megfizetése.

A tagsági jogok forgalomképtelenek és jogutódlással nem szállnak át a jogutódra.

3. Pártoló tag

3.1. Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a Szövetség Alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja a Szövetség működését. A Pártoló tag tagdíjat nem fizet, az Szövetség tevékenységében csak vagyoni hozzájárulásával vesz részt. Az Szövetségi szervek döntéshozatalában szavazati joga nincs, csak tanácskozási joggal vesz részt és vezető tisztségviselővé sem választható.

4. Tagsági jogviszony megszűnése

4.1. A tagság megszűnik
-    a tag kilépésével;
-    a tagsági jogviszony Szövetség általi felmondásával;
-    a tag kizárásával;
-    a tag halálával vagy;
-    a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével.  

4.2.  A tag a Szövetségből igazolható módon átadott írásbeli bejelentéssel bármikor kiléphet. A kilépésről szóló nyilatkozatot az Elnöknek kell megküldeni.

A tagsági jogviszony a kilépő nyilatkozat a Szövetség általi átvételének napjával szűnik meg.
 
4.3. A tagot a Szövetségből ki lehet zárni, ha jogszabályt, az Alapszabály rendelkezéseit, vagy a közgyűlési határozatot súlyosan vagy ismételten megsérti, illetve a Szövetség érdekeit sértő magatartást tanúsít, vagy a Szövetség céljával összeegyeztethetetlen tagi magatartást tanúsít.

4.4. A tagot a Szövetségből kizárni csak a Közgyűlés által elfogadott elnökségi határozatban meghatározott eljárás lefolytatását követően lehet.  A kizárást kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni, az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényéket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatást is. A kizáró határozatot a taggal szóban közölni kell.

A kizárási eljárás alá vont személy számára az Elnökség ülésén szóbeli vagy írásbeli védekezési jogot kell biztosítani.

4.5. A kizárást vagy törlést kimondó elnökségi határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Szövetség Közgyűlésénél lehet fellebbezni. A fellebbezésnek halasztó hatálya van. A belső jogorvoslatok után a Ptk. 3:35-3:37.§§ bekezdéseiben biztosított lehetőségek is nyitva állnak.

4.6. Az Elnökség határozattal törölheti a tagok sorából azt a tagot, aki a tagra vonatkozó alapszabályi rendelkezéseknek nem felel meg, vagy a tagdíjjal a törlés jogkövetkezményét tartalmazó írásbeli felszólítás és póthatáridő tűzése ellenére, 2 évnél tovább hátralékban van.

4.7. Amennyiben a tagság az Alapszabály feltételhez köti, és a tag nem felel meg a feltételeknek, úgy a Közgyűlés a tag tagsági jogviszonyát 30 napos határidővel írásban felmondhatja.

4.8. A kizárt, törölt tagot a jogorvoslat lehetőségéről tájékoztatni kell.

5. Tagdíj

5.1 A Tagdíj mértéke évi 2.000,- Ft/tag.

5.2. A tagdíjat évente december 31-ig kell megfizetni a Szövetség bankszámlájára történő átutalással. Az alapító tagok vagyoni hozzájárulást nem bocsájtottak a Szövetség részére.

5.3. Az alapító tagok vállalják, hogy a 2016. évi tagdíjat a Szövetség bejegyzését követően haladéktalanul, de legkésőbb 2016. december 31-ig átutalják a Szövetség bankszámlájára történő átutalással.

5.4. A tagdíjat az Elnökség javaslata alapján a Közgyűlés állapítja meg.

IV.
A SZÖVETSÉG SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI

 A Szövetség szervei:
-    Közgyűlés;
-    Elnökség;
-    Felügyelő bizottság

1. A Közgyűlés

1.1. A Szövetség döntéshozó szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés ülései nem nyilvánosak, azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül, a Közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az Alapszabály vagy a Közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.

1.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
-    az alapszabály megállapítása, módosítása;
-    az elnök, elnökségi tagok és a felügyelőbizottsági tag, választott könyvvizsgáló (ügyintéző és képviseleti szerv) megválasztása és visszahívása és díjazásának megállapítása;
az elnök, elnökségi tagok és felügyelőbizottsági tagok, választott könyvvizsgáló visszahívására akkor van lehetőség
•    amennyiben nem látja el kellően feladatait;
•    megszegi a Szövetség Alapszabályát;
•    vagy, ha a Közgyűlés egyébként úgy dönt.
-    a tagdíj mértékének megállapítása;
-    a Szövetség két Közgyűlés közötti időszakra terjedő tevékenységének megállapítása;
-    az éves költségvetés elfogadása;
-    a Szövetség megszűnésének más szövetséggel  való egyesülésének és szétválásának elhatározása;
-    a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő a Szövetséggel munkaviszonyban áll;
-    az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szövetség saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
-    a jelenlegi és korábbi Szövetségi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más Szövetségi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
-    döntés minden olyan ügyben, amit a jogszabály, az Alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal, vagy amelyet az elnök a Közgyűlés elé terjeszt;
-    döntés új tag felvételéről, a tagsági jogviszony kérdésében hozott határozat elleni fellebbezés elbírálása;
-    a Szövetség költségvetési és gazdálkodási, szervezeti és működési szabályzatának megalkotása;
-    az éves beszámoló-ezen belül az ügyvezető szervnek a Szövetség vagyoni helyzetéről szóló jelentésének-elfogadása;
-    éves számviteli beszámoló mellékletét képező közhasznúsági melléklet elfogadása;
-    a megvalósítandó projektek elfogadása, elutasítása, a lebonyolító tagok és azok kötelességeinek megszavazása;
-    döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az Alapszabály a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal;
-    végelszámoló kijelölése;
-    a jogszabály által a Közgyűlés hatáskörébe utalt bármely más kérdés.

1.3. A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente kell összehívni. Összehívását az elnök rendeli el, végrehajtásáról gondoskodik.

1.4. A Közgyűlést össze kell hívni ha:
-    a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
-    a Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, vagy;
-    a Szövetség céljának elérése veszélybe került;
-    ha a tagok egytizede cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt;
-    ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek;
-    ha a törvényszék a Közgyűlés összehívását elrendeli.

1.5. A Közgyűlést az Elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen a Szövetség székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).
A közgyűlési meghívó tartalmazza a Szövetség nevét, székhelyét, a Közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.
A közgyűlési meghívót a Szövetség székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és a Szövetség szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség 2 napon belül dönt. Az Elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal.
Ha az Elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak.

1.6. A Közgyűlés határozatképes, ha a szabályszerű értesítés után a Szövetség szavazati joggal rendelkező tagjainak 50 %-a és még 1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén az ismételten összehívott Közgyűlés, amelyet az elhalasztott Közgyűlést követő 8. napon túlra kell összehívni, azonos napirenddel, a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. Ez esetben azonban az Alapszabályt módosítani nem lehet a Közgyűlésen. Annak, hogy a megismételt Közgyűlés határozatképes lesz a megjelentek számára tekintet nélkül, az eredeti meghívóban szerepelni kell.
Amennyiben a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlést nem az eredeti Közgyűlés napjára tűzik ki, úgy a Közgyűlés szabályszerű összehívásához a napirendi pontokat és a vonatkozó tájékoztatást tartalmazó új közgyűlési meghívókat kell küldeni a tagoknak, a megismételt Közgyűlés időpontja előtt legalább 8 nappal írásban, az átvételt igazolható módon.

1.7. A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

1.8. A szavazás minden kérdésben - kivéve a személyi döntéseket - nyílt. Bármely szavazásra jogosult tag indítványára - annak elfogadása esetén - titkos, vagy minősített szavazás is tartható. Személyi kérdésekről titkos szavazást kell tartani. Minden tagnak egy szavazata van. Meg kell választani a Közgyűlésen megjelentek közül a szavazatszámlálók személyét. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az ,
•    akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
•    akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
•    aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
•    akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
•    aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
•    aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

1.9. A Közgyűlés határozatairól nyilvántartást kell vezetni úgy, hogy abból megállapítható legyen a Közgyűlés határozatainak időtartama, hatálya, tartalma, a döntést támogatók és ellenzők számaránya, azok lehetséges személye, továbbá megállapítható kell, hogy legyen a levezető elnök személye, a szavazatszámláló személye, illetve jegyzőkönyvvezető személye is. A Közgyűlés határozatait a Szövetség honlapján nyilvánosságra kell hozni és az érintettekkel írásban közölni kell.

1.10. Közgyűlés tartása távközlési eszközzel
A tagok a Civil tv. 4.§ (6) és (7) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével elektronikus hírközlő eszköz útján is tarthatnak Közgyűlést, így különösen az ülésen telefon-konferencia útján, vagy más ehhez hasonló kommunikációs eszköz révén is részt vehetnek, amennyiben ezen eszközök lehetővé teszik, hogy minden résztvevő személy megfelelő módon hallja egymást. Az ilyen módon történő részvételt úgy kell tekinteni, mintha a tag személyesen vett volna részt az ülésen. Amennyiben a tag elektronikus hírközlő eszköz útján vesz részt a Közgyűlésen úgy, az ülés napirendjét és határozatot írásban, telefax vagy e-mail útján az adott tagnak meg kell küldeni.

1.11. Tisztségviselők megválasztása
A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani. A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz.

2. Elnökség

2.1. Az Elnökség az elnökből, és 5 elnökségi tagból áll, akiket a Közgyűlés 5 évre választ.
 Elnök: Füzesi Brigitta
Lakcím: 2030 Érd Mester u. 39.

Elnökségi tag 1: Berki Viola
Lakcím: 6724 Szeged, Bartucz Lajos u. 5. II/4

Elnökségi tag 2: Venesz László
Lakcím: 9028 Győr, Soproni út 37.

Elnökségi tag 3: Dr. Hidvégi Tibor
Lakcím. 9028 Győr, Új u. 23.

Elnökségi tag 4: Ferkáné Pellérdi Zsuzsanna
Lakcím: 7400 Kaposvár, Losonc köz 8. 1/15.

Elnökségi tag 5: Barabásné Fekete Ildikó
Lakcím: 2192 Göd, József u. 30.

Az Elnökség tagjai nem lehetnek egymásnak a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 2. paragrafusában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.2. Az Elnökség feladata és hatásköre:
–    tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos adminisztratív eljárás;
–    a Szövetség meghatározott, kiemelt céljai szerinti működésének biztosítása;
–    a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés munkáját elősegítő szervező tevékenység;
–    Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
–    a Szövetség gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka, az éves programok, költségvetés megvitatása és elfogadása;
–    a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatának megvitatása és elfogadása;
–    az Elnök éves beszámolójának elfogadása;
–    személyzeti munka irányítása;
–    tisztségviselők megválasztásának előkészítése;
–    tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása;
–    a Szövetség tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás;
–    minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket az Elnökség hatáskörébe von;
–    a Szövetséget érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezése esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele;
–    éves költségvetés elkészítése, és annak Közgyűlés elé terjesztése;

2.3. A Szövetség ügyintéző és képviseleti szerve az Elnökség. Az Elnökségnek tagja csak olyan személy lehet, aki nem áll a Ptk. 3:22.§ bekezdésében illetve a mindenkori jogszabályokban foglalt összeférhetetlenségi és kizáró okok hatálya alatt.
 
2.4. Az Elnökség a Közgyűlés közötti időszakban – a kizárólagos hatásköröket kivéve – irányítja a Szövetség működését. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Az Elnökséget az elnök írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább tíz nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek az átvételt igazolható módon, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. Az Elnökség ülései nyilvánosak, minden tagnak 1 szavazata van.

2.5. A Szövetség transzparens működésének biztosítása érdekében az Elnökség határozatképes, ha legalább négy tagja jelen van. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni és a következő alkalommal ismét szavazásra kell bocsátani . Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül, de legalább 5 napot követően az Elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon az Elnökség legalább négy tagja jelen van. Az Elnökség üléseire – annak tárgykörére figyelemmel – esetenként további tagok hívhatók meg. Az Elnökség határozatairól az elnök nyilvántartást vezet, amelyben feltünteti a döntés tartamát, időpontját, hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők arányát és nevét. Az Elnökség döntéseit az érintettekkel írásban átvételt igazolható módon közli, egyébként pedig a Szövetség honlapján teszi azokat közzé.

Az Elnökség a Civil tv. 4.§ (6) és (7) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével elektronikus hírközlő eszköz útján is tarthat elnökségi ülést, így különösen az ülésen telefon-konferencia útján, vagy más ehhez hasonló kommunikációs eszköz révén is részt vehetnek, amennyiben ezen eszközök lehetővé teszik, hogy minden résztvevő személy megfelelő módon hallja egymást. Az ilyen módon történő részvételt úgy kell tekinteni, mintha az elnökségi tag személyesen vett volna részt az ülésen. Amennyiben az elnökségi tag elektronikus hírközlő eszköz útján vesz részt az elnökségi ülésen, úgy az ülés napirendjét és határozatot írásban, telefax vagy e-mail útján az adott elnökségi tagnak meg kell küldeni.

 
3. Elnök

3.1. A Szövetség elnöke: Füzesi Brigitta
A Szövetség elnökét 5 éves időtartamra a Közgyűlés választja a Szövetség tagjai közül a Ptk. 3:22.§ bekezdésében illetve a mindenkori jogszabályokban foglalt összeférhetetlenségi és kizáró okok figyelembe vételével, aki tevékenységével a Közgyűlésnek felelős.

3.2 Az elnök feladata és hatásköre:
–    a Szövetség tevékenységének irányítása, a Szövetség napi ügyeinek vitele;
–    a Közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése;
–    a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása és ellenőrzése;
–    köteles a Szövetség tevékenységével, működésével összefüggő dokumentumról, így különösen, de nem kizárólag jegyzőkönyvről, határozatról, előterjesztésről, beszámolóról előzetesen, ésszerű határidőben másolati példányt küldeni az Elnökségi tagok részére;
–    kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel;
–    irányítja az Elnökség munkáját;
–    vezeti az Elnökség üléseit;
–    képviseli a Szövetséget;
–    intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;
–    jogosult egy személyben a Szövetség céljával és feladataival kapcsolatos szerződések, megállapodások megkötésére az elnökségi tagok előzetes véleményének kikérésével;
–    összehívja az Elnökség üléseit;
–    vezeti az ügyintéző apparátust;
–    irányítja a Szövetség gazdálkodását;
–    megőrzi a Szövetség működésével kapcsolatos iratokat;
–    kezeli a Szövetség pénzügyeit, vagyonát;
–    utalványozási jogot gyakorol;
–    gyakorolja a munkáltatói jogokat;
–    minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály vagy a Közgyűlés az elnök hatáskörébe utal.

4. A Szövetség elnökségi tagjai

4.1. Az elnökségi tag feladata részvétel az Elnökség munkájában, javaslatok megtétele az Elnökség által megtárgyalandó kérdésekről, a Közgyűlés és az Elnökség határozatai végrehajtásának elősegítése. Az elnökségi tag az elnök helyettesítésére csak eseti, írásba foglalt meghatalmazással jogosult.

5. Elnökségi tagság megszűnése

5.1. Az elnökségi tagság megszűnik:
-    a tisztségről való lemondással, amelynek következtében a tisztség a lemondó nyilatkozat megtételének napján szűnik meg;
-    visszahívással;
-    az elnökségi tag halálával;
-    az elnökségi taggal szembeni összeférhetetlenségi ok bekövetkezéssel;
-    határozott időre választott elnökségi tag esetén a határozott idő leteltével.

6.Felügyelő bizottság tagjai

6.1. A Közgyűlés 1 éves időtartamra 3 tagú Felügyelő bizottságot választ a Ptk. 3:22.§ bekezdésében illetve a mindenkori jogszabályokban foglalt összeférhetetlenségi és kizáró okok figyelembe vételével. A Felügyelő bizottság feladata a jogszabályok, az Alapszabály betartásának ellenőrzése, illetve az Szövetség határozatainak végrehajtása és az abban foglaltak betartásának ellenőrzése.
A Felügyelő bizottság a Szövetség működése felett teljes körű ellenőrzési jogkörrel rendelkezik, így különösen, de nem kizárólag betekinthet a Szövetség működésével, tevékenységével kapcsolatosan keletkező bármilyen dokumentumba, jegyzőkönyvbe, szerződésbe. Az elnök és az elnökségi tagok kötelesek minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a Felügyelő bizottság ellenőrzési jogkörét gyakorolni tudja az Alapszabály szerint.

6.2. A Felügyelő bizottsági tagság megszűnik
-    a tisztségről való lemondással, amelynek következtében a tisztség a lemondó nyilatkozat megtételének napján szűnik meg;
-    visszahívással;
-    a felügyelő biztos halálával;
-    a taggal szembeni összeférhetetlenségi ok bekövetkezéssel
-    határozott időre választott tagság esetén a határozott idő leteltével.

 6.3. A felügyelőbizottság üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tarja. A felügyelőbizottsági ülést a felügyelőbizottság elnöke legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen a szövetség székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

A felügyelőbizottsági ülésre szóló meghívó tartalmazza a szövetség nevét, székhelyét, a felügyelőbizottsági ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a felügyelőbizottsági tagok álláspontjukat kialakíthassák.

A felügyelőbizottság határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A felügyelőbizottság határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott felügyelőbizottsági tagok mindegyike jelen van.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
•    akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
•    akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
•    aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
•    akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a szövetségnek nem tagja;
•    aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
•    aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

A felügyelőbizottság határozatait a felügyelőbizottsági ülésen szóban kihirdeti és az érintett tagokkal a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatoknak a szövetség honlapján történő közzétételével egyidejűleg.


V.
A SZÖVETSÉG BANKSZÁMLÁJA

1. A Szövetség bankszámlája felett az elnök önállóan, és a Közgyűlés által kinevezett 2 elnökségi tag együttesen jogosultak rendelkezni.

VI.
A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA

1. A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet a Közgyűlés fogad el.

2. A Szövetség bevételei:
-    tagdíjak;
-    magán és jogi személyek támogatásai;
-    ajándékok;
-    pályázati forrásból eredő bevétel;
-    a Szövetség saját gazdasági, vállalkozási tevékenységéből adódó bevételek;
-    a Szövetség rendezvényeinek bevételei;
-    egyéb bevételek.

3. A Szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A Szövetség tagjai a Szövetség tartozásaiért – a befizetett tagdíjakon túlmenően – nem felelnek.

4. A Szövetség vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a civil szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi.

5. A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

6. A Szövetség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés érdekében az Elnökséghez kell írásbeli kérelmet benyújtani. Az Elnökség a betekintést a kérelem beérkezését követő 30 napon belül biztosítja a Szövetség székhelyén.

7. A Szövetség működésének, szolgáltatásai igénybevételének módjáról külön szabályzat rendelkezik.

8. A Szövetség működésével, szolgáltatásaival kapcsolatos adatokat, valamint beszámolókat a honlapon teszi közzé.
 

VII.
A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE

1. A Szövetség jogutódlással történő megszűnése:
-    a Szövetség más jogi személlyé nem alakulhat át, csak szövetséggel egyesülhet és csak szövetségekre  válhat szét.

2. A Szövetség jogutód nélkül történő megszűnése
-    a Szövetség megvalósította célját vagy;
-    a Szövetség céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg vagy;
-    a Szövetség tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a két főt.
-    a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy megállapítja megszűnését;
-    a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti és a Szövetséget a nyilvántartásból törlik.

3. A Szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a nyilvántartó hatóság, a jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja, tekintettel arra, hogy az Alapszabály nem tartalmaz rendelkezést, a megszűnő Szövetség vagyonáról.

VIII.
A SZÖVETSÉG FELÜGYELETE

1. A Szövetség működése felett a törvényességi ellenőrzést – a Civil törvény 11. § (1) bekezdése alapján – az ügyészség gyakorolja.

IX.
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv és a 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok irányadóak.

Kelt: Budapest, 2016. július 7.