Adatvédelmi Irányelvek

……….. Kft. (székhely: …………., cg: ……………… E-mail: ……………… telefonszám:…………., a továbbiakban: Adatkezelő) a jelen adatvédelmi tájékoztatóval tájékoztatja a www………. oldalt felkeresőket az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól, eleget téve ezzel az adatkezelésről szóló 2016/679 sz. EU rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által előírt, személyes adatkezeléshez kapcsolódó, előzetes tájékoztatási kötelezettségének.

Az adatkezelő adatkezelési gyakorlata az 2016/679 sz. EU rendelet (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen (továbbiakban: Info törvény.) alapul, az adatkezelés jogalapja e törvények 6.§ (1.) bekezdés és 5.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az oldalon érdeklődő vagy regisztráló érintett önkéntes hozzájárulása.

Az Info törvény alapján a tájékoztató által használt fogalmak:
Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját és eszközeit meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Érintett

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat

Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését > kéri.

Az 2016/679 sz. EU rendelet  és az Információs törvény 4.§ (1) bekezdése szerint az érintett személyes adata kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.

A törvény  szerint az érintettnek csak olyan személyes adata kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Az érintett személyes adata csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelő a törvény  adatbiztonsági követelményeit figyelembe véve  jár el.

Az Ön személyes adatainak használatát többek közt az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:
 • a rendelés, illetve a rendelést megelőzően szükséges lépések teljesítéséhez szükséges adatok – jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont
 • a rendeléshez szükséges regisztráció – jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont
 • a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása – jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
 • kapcsolattartás – jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
 • szerződéses partnerek adatainak kezelése; – jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
 • Marketing tevékenység – jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. pl. weboldal látogatása vásárlás nélkül
 • Marketing tevékenység céljából Facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.
 • online regisztráció – jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
 • Cookie (süti) használat jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Az adatkezelés célja  a www………… weboldalon található szolgáltatásra vonatkozó szerződéskötés és teljesítése, így a rendelésre vonatkozó regisztráció,  a rendelés feldolgozása, áruszállítással történő teljesítése, a szolgáltatásokra való  bejelentkezésre, a szolgáltatás iránt érdeklődő érintettekkel  a szolgáltatások megismertetése, az érintettekkel való  kapcsolattartás, illetve az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatok ellátása, továbbá az esetleges garanciális ügyintézés, panaszkezelés.

Az érintett önkéntes hozzájárulása alapján az alábbi adatokat adja meg kapcsolatfelvétel, regisztráció, kapcsolattartás céljából:

 • név
 • lakcím
 • email cím
 • telefonszám

Az érintett az adatkezelőnél személyesen a honlap használatával adja meg a fenti adatok vonatkozásában az adatkezeléshez való önkéntes hozzájárulást. A hozzájárulás kiterjed adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, törlése és megsemmisítése műveletekre is.

Az érintett az E-mail címének megadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy részére az adatkezelő a szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, valamint tájékoztatókat küldjön.

Az adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.

Amennyiben az adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

A jogszabályi előírások – GDPR 7. cikk (1) bekezdés – miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adatok az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerülnek tárolásra.

A regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.

Az adatkezelés időtartama az adat közlésének időpontjától az adatnak az adatkezelő általi törléséig (ld. Adatlekérés>) tart.

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum egy év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Érintett jogok
 • hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
 • amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
 • törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
 • az adat kezelésének korlátozása;
 • a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 • személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
 • bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
 • tiltakozás a személyes adat használata ellen.

Az érintett ezzel kapcsolatos kéréseit írásban, az adatkezelő hivatalos címére küldött ajánlott levélben vagy elektronikus úton terjesztheti elő. Az adatkezelő az érintett kérésére adatait az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni, amennyiben az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulást. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által megadott címre vagy E-mail címre.

Tájékoztatjuk, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az adatkezelő köteles teljesíteni. Az adatkezelő az adattovábbításokról az Info Törvény. 15.§ (2)-(3) bekezdés szerint köteles nyilvántartást vezetni (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

Az érintett esetleges jogsérelemmel kapcsolatos eljárására valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó törvényi rendelkezéseket az 2016/679 sz. EU rendelet és  Info törvény tartalmazza.

Adatvédelmi incidens (személyes adat jogellenes kezelése vagy felhasználása esetén) az adatkezelő az adatvédelmi incidens tudomására jutásától számított legkésőbb 72 órán belül köteles bejelenteni a történteket. 

Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsértés esetén a törvényben foglaltak szerint panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Honlap: https://naih.hu/, E-maiI: ugyfelszolgalat@naih.hu, postacím: 1530 Budapest, Pf:5)

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A törvény alapján annak érdekében, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulás önkéntes, kifejezett és egyértelmű legyen, valamint megfelelő tájékoztatáson alapuljon, az adatkezelő az adatkezelés előtt minden esetben előzetesen, egyértelműen és részletesen, a jelen adatvédelmi tájékoztató ismertetésével tájékoztatja az érintettet a személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről.

A jelen tájékoztatást az érintett: www.navita.hu honlapon ismerheti meg, azt az adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybevételével, ráutaló magatartással fogadja el.

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. Az érintett az adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybevételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Az adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ, amely jogalapja az Ön hozzájárulása. A cookie olyan információcsomag, amit a honlap az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy statisztikai jellegű információt gyűjtsünk (Cookie policy>)

A honlap üzemeltetője, tárhely szolgáltató:

A www…………  honlapot a ………… Kft. (levelezési cím: ……….., email: ………………., telefonszám: …………….. üzemelteti. Az érintettek által megadott személyes adatokat az adatkezelő és üzemeltető harmadik személynek nem továbbítja. Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe/igénybe vesz.

A Navita Pharma Kft. (székhely: 1056 Budapest, Belgrád rakpart 10. fszt.1.) tájékoztatja a honlap látogatóit, hogy a honlap üzemeltetőjeként adatkezelőnek minősül és mint adatkezelő kizárólag az érintettek által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kezeli, az érintettek személyére, adataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt bizalmasan kezel.

Észrevételeit az …………. e-mail címre küldheti.